Praktyczne zastosowanie procedur celnych

Cena 690 zł netto

Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczną wiedzę o tym, jakie rodzaje procedur dopuszcza unijny kodeks celny, jakie warunki i kryteria należy spełnić, aby móc stosować procedury specjalne, jak wewnętrznie zorganizować proces celny w przedsiębiorstwie, wdrażając procedury specjalne, a także jak prawidłowo rozliczać procedury w urzędzie celnym.

Szkolenie trwa 8 godzin lekcyjnych

Program szkolenia     

1. Regulacje prawne:

 • Prawo unijne
 • Prawo krajowe

2. Podstawowe pojęcia prawa celnego

 • Status celny towarów
 • Dozór celny
 • Zgłoszenia celne

3. Procedury zwykłe

 • Dopuszczenie do obrotu
 • Wywóz towarów

4. Procedury specjalne

 • Tranzyt zewnętrzny i wewnętrzny
 • Składowanie celne
 • Wolne obszary celne
 • Uszlachetnianie czynne
 • Uszlachetnianie bierne
 • Końcowe przeznaczenie
 • Odprawa czasowa

5. Uproszczenia celne w zakresie stosowania procedur celnych

 • Rodzaje uproszczeń celnych
 • Kryteria oceny przedsiębiorcy ubiegającego się o pozwolenie na stosowanie uproszczeń celnych

6. Uzyskanie pozwoleń na procedury specjalne

 • Procedura uzyskania pozwolenia i terminy wydania decyzji
 • Warunki dokonania zmiany wydanego pozwolenia.
 • Pozwolenie z mocą wsteczną i pozwolenie uproszczone

7. Zabezpieczenia generalne do procedur specjalnych

 • Rodzaje zabezpieczeń i warunki uzyskania pozwolenia
 • Rozliczanie zabezpieczeń generalnych

8. System RPS – nowy elektroniczny system do rozliczania procedur specjalnych

9. Konsultacje z prowadzącym

W celu ustalenia terminu szkolenia napisz do mnie na adres: kontakt@prawo-celne.pl