Pobierz Darmową Checklistę 10 Kluczowych Kroków Do Prawidłowej Dokumentacji Celnej

Celny Podcast #2: “20 lat Polski w Unii Europejskiej: Korzyści dla przedsiębiorców”

Posłuchaj na Spotify

Wersja tekstowa podcastu:

“Dzień 1 maja 2004 roku był dniem pełnym nadziei, wyzwań i nowych możliwości dla Polski oraz innych krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Po długich latach transformacji ustrojowej i gospodarczej, Polska, razem z siedmioma innymi państwami, przyjęła symboliczną kartę członkostwa w Unii Europejskiej.

To wydarzenie było nie tylko punktem zwrotnym w historii Polski, ale także krokiem ku stabilności, współpracy i integracji na kontynencie europejskim. Przystąpienie Polski do UE oznaczało więcej niż tylko zmianę statusu prawnego czy dostęp do unijnych funduszy. Było to potwierdzenie naszej europejskiej tożsamości, naszej wiary w wartości demokratyczne i gospodarkę rynkową.

Przystąpienie Polski do UE otworzyło przed nami szerokie horyzonty nowych możliwości. Dzięki członkostwu w jednym z największych projektów integracyjnych w historii świata, polscy przedsiębiorcy zyskali dostęp do ogromnego rynku, swobodę przepływu towarów i usług, ale także osób, kapitału i przedsiębiorczości oraz dostęp do unijnych programów wsparcia i funduszy strukturalnych.

Dzisiaj, gdy obchodzimy 20. rocznicę tego historycznego wydarzenia, warto spojrzeć wstecz i docenić drogę, jaką przeszliśmy. Ale równie ważne jest, aby spojrzeć w przyszłość z optymizmem i zaangażowaniem, aby kontynuować budowanie lepszej przyszłości dla naszej ojczyzny w ramach wspólnoty europejskiej.

Witam Cię bardzo serdecznie, nazywam się Agnieszka Kowalska, a to jest podcast: Celne Inspiracje: Rozwój z Pasją.

W tym odcinku celnego podcastu przyjrzymy się bliżej korzyściom, jakie przyniosło członkostwo Polski w UE dla naszych przedsiębiorców. Odkryjemy, jakie możliwości otworzyły się przed nami dzięki integracji z jednym z największych gospodarczych graczy na świecie.

1. Poznaj Unię Europejską

Zacznijmy od tego czym jest Unia Europejska, z jakiego powodu i w jaki sposób została utworzona, na jakiej podstawie prawnej funkcjonuje, sprawdźmy jakie są jej najważniejsze organy oraz poznajmy jej najważniejsze akty prawne, dotyczące prawa celnego.

Czym jest Unia Europejska?

Unia Europejska (UE) to unia polityczna i gospodarcza, która powstała w celu promowania współpracy i integracji między państwami Europy. Jej podstawowe cele to zapewnienie pokoju, stabilności i dobrobytu na kontynencie, a także promowanie wspólnych wartości takich jak demokracja, prawa człowieka i zasady rządów prawa.

Powstanie i podstawy prawne UE:

Unia Europejska wywodzi się z wcześniejszych form współpracy europejskiej, takich jak Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWG) oraz Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG). Zostały one utworzone po II wojnie światowej w celu zapobieżenia kolejnym konfliktom zbrojnym i wspierania odbudowy gospodarczej. Obecnie podstawę prawną funkcjonowania UE stanowią traktaty europejskie, w tym Traktat o Unii Europejskiej (Traktat z Maastricht) i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

Organy UE:

Najważniejszymi organami UE są:

  • Parlament Europejski: Wybierany bezpośrednio przez obywateli UE, reprezentuje ich interesy i współdecyduje w sprawach legislacyjnych wraz z Radą Unii Europejskiej.
  • Rada Unii Europejskiej: Składa się z przedstawicieli rządów państw członkowskich i jest głównym organem podejmującym decyzje na szczeblu UE.
  • Komisja Europejska: Pełni funkcję wykonawczą, reprezentuje interesy UE na arenie międzynarodowej i inicjuje nowe propozycje legislacyjne.
  • Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: Zapewnia przestrzeganie prawa UE i rozstrzyga spory między instytucjami UE oraz państwami członkowskimi.

Najważniejsze unijne akty prawne dotyczące prawa celnego:

Najważniejszym aktem prawnym dotyczącym prawa celnego w UE jest Unijny Kodeks Celny (UCC), który został przyjęty w 2013 roku i wchodził w życie stopniowo od 2016 roku. UCC stanowi zintegrowaną podstawę prawną dla wszystkich procedur celnych w UE i zawiera przepisy dotyczące m.in. klasyfikacji celnej, wartości celnej, procedur odprawy celnej oraz współpracy międzynarodowej w zakresie kontroli celnych.

2. Poznaj korzyści wynikające z integracji z UE dla polskich przedsiębiorców

Przejdźmy teraz do konkretnych korzyści dla przedsiębiorców, które wynikają z członkostwa w UE

Po pierwsze, warto zwrócić uwagę na uproszczenia procedur importowych, które są jednym z kluczowych aspektów korzyści dla polskich przedsiębiorców. Dzięki członkostwu w Unii Europejskiej, przedsiębiorcy mają możliwość korzystania z jednolitych procedur celnych, co znacząco ułatwia import towarów z innych krajów członkowskich. Eliminacja zbędnych biurokratycznych barier pozwala na szybsze i bardziej efektywne prowadzenie międzynarodowej działalności handlowej.

Kolejnym istotnym punktem są korzyści wynikające z eliminacji ceł w handlu wewnątrzunijnym. Dzięki temu, polscy przedsiębiorcy mogą swobodnie sprzedawać swoje produkty na rynkach innych państw członkowskich, bez konieczności płacenia dodatkowych opłat celnych. To otwiera przed nimi nowe możliwości rozwoju biznesu oraz umożliwia konkurowanie na równych warunkach z innymi firmami na jednolitym rynku europejskim.

Po trzecie, nie można pominąć dostępu do funduszy strukturalnych i programów wsparcia, które są dostępne dla przedsiębiorców w ramach członkostwa w UE. Unijne środki finansowe mogą być wykorzystane na rozwój infrastruktury, innowacje, szkolenia czy ekologiczne technologie. Dla wielu polskich firm, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw, to wsparcie finansowe stanowi klucz do rozwoju i wzrostu konkurencyjności na rynku.

Wreszcie, nie można zapominać o swobodnym przepływie towarów i usług na jednolitym rynku europejskim. Dzięki temu, polscy przedsiębiorcy mogą łatwiej poszerzać swoje zasięgi, nawiązywać współpracę z partnerami zagranicznymi oraz konkurować na globalnym rynku. To otwiera przed nimi nowe możliwości ekspansji i zdobywania nowych klientów.

3. Sprawdź materiały do pogłębienia wiedzy

Czasem 20 minut podcastu to niewystarczający czas, aby omówić temat wyczerpująco. Dlatego warto skorzystać z dodatkowych źródeł informacji, które mogą dostarczyć pogłębioną wiedzę na temat prawa celnego i jego związków z funkcjonowaniem przedsiębiorstw w UE. Oto kilka propozycji:

Artykuły i raporty naukowe: W opisie znajdziesz link do mojej strony internetowej prawo-celne.pl, gdzie są umieściłam w mojej opinii ciekawe i wartościowe artykuły naukowe lub raporty instytucji badawczych zajmujących się tematyką prawa celnego i handlu międzynarodowego. Takie źródła mogą dostarczyć szczegółowych analiz i case studies, które pozwolą lepiej zrozumieć zagadnienia prawne w kontekście praktyki biznesowej.

Strony internetowe instytucji rządowych: Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa oraz inne instytucje rządowe często udostępniają materiały edukacyjne dotyczące prawa celnego. Warto odwiedzić ich strony internetowe, aby znaleźć informacje na temat aktualnych przepisów i procedur.

Platformy edukacyjne: W dzisiejszych czasach istnieje wiele platform edukacyjnych oferujących kursy online z zakresu prawa celnego i handlu międzynarodowego. Możesz zarejestrować się na takim kursie, aby pogłębić swoją wiedzę w wygodny sposób.

Książki i podręczniki: Niektóre książki i podręczniki poświęcone prawu celnemu mogą być przydatne zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych przedsiębiorców. Znajdź pozycje, które są zgodne z Twoimi potrzebami i poziomem zaawansowania.

4. Podsumowanie i zaproszenie

Podczas tego odcinka Celnego Podcastu przyjrzeliśmy się bliżej korzyściom, jakie przyniosło członkostwo Polski w Unii Europejskiej dla naszych przedsiębiorców. Mam nadzieję, że ta prezentacja była nie tylko interesująca, ale również inspirująca. Pamiętaj, że członkostwo w UE to nie tylko dostęp do funduszy czy swobodny handel, to również uczestnictwo w wielkim projekcie budowania jedności, stabilności i dobrobytu na naszym kontynencie.

Jeśli chcesz pogłębić swoją wiedzę na temat prawa celnego i handlu międzynarodowego, zachęcam do skorzystania z dodatkowych materiałów, które polecałam wcześniej. Wiedza na ten temat może być nie tylko cenna w biznesie, ale także przydatna w codziennym funkcjonowaniu.

Przypominam także, że zawsze możesz odwiedzić moją stronę internetową, gdzie znajdziesz dopasowane do swojej branży oferty szkoleń z prawa celnego lub skontaktować się ze mną bezpośrednio, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji na temat prawa celnego i jego związków z funkcjonowaniem przedsiębiorstw w UE.

Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w następnym odcinku już za tydzień, w którym dokładniej omówię korzyści wynikające z unii celnej dla polskich przedsiębiorców oraz podstawowe założenia i celne, które spełnia unia celna, mające wpływ na kontrole celno-skarbowe odpraw celnych towarów.

Do usłyszenia! Agnieszka Kowalska”