Pobierz Darmowy Ebook “Rozwój Kompetencji w Logistyce i HR: Budowanie Środowiska Pracy Przyszłości”

Regulamin zapisu na szkolenie

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki zgłoszenia oraz uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez firmę Agnieszka Kowalska Business Training.
 2. Organizatorem szkolenia jest firma Agnieszka Kowalska Business Training z siedzibą przy ul. Ks. J. Popiełuszki 38 lok. 14, 37-450 Stalowa Wola, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 8652219705.
 3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu i obowiązują wszystkich Uczestników.
 4. Uczestnik – osoba wpisana na Formularzu Zgłoszeniowym jako uczestnik szkolenia.
 5. Zamawiający – podmiot, który zgłosił się na szkolenie lub zakupił szkolenie u Organizatora.
 6. Przez Szkolenie należy rozumieć szkolenie będące w ofercie Organizatora.

§ 2 Realizacja szkolenia

 1. Organizator zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie zgodnie z ofertą i zapewnić Uczestnikom materiały szkoleniowe.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w planowanym terminie, z przyczyn od niego niezależnych, jak również w przypadku braku wymaganej liczby Uczestników, która jest ustalana indywidualnie dla każdego szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia, Organizator zaproponuje w ciągu tygodnia inny termin jego realizacji lub zwrot opłaty za szkolenia w pełnej wysokości.
 3. Organizator zastrzega sobie także prawo zmiany miejsca szkolenia z zastrzeżeniem, że szkolenie odbędzie się w tym samym mieście, które pierwotnie zostało wskazane jako miejsce prowadzenia szkolenia.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji godziny rozpoczęcia i zakończenia szkolenia z zastrzeżeniem ustalonej liczby godzin szkolenia.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programów szkoleniowych oraz do zmiany osoby prelegenta w każdym czasie.
 6. Z tego tytułu zmiany prelegenta przez Organizatora Zamawiającemu nie przysługuje prawo do ubiegania się o odszkodowanie.
 7. Szczegółowe informacje o organizowanych szkoleniach znajdują się na stronie internetowej www.prawo-celne.pl.
 8. Dostęp do nagrań ze szkoleń prowadzonych w formie online jest możliwy do uzyskania wyłącznie w przypadku opłaty pełnej kwoty będącej ceną za szkolenie. W przypadku zastosowania rabatu od ceny za szkolenie, nie ma możliwości uzyskania dostępu do nagrania ze szkolenia online.

§ 3 Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu

 1. Uczestnikiem szkolenia jest osoba zapisana na szkolenie poprzez przesłanie elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.prawo-celne.pl lub poprzez wysłanie Formularza Zgłoszeniowego na adres e-mail: kontakt@prawo-celne.pl.
 2. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem terminu określonego w Formularzu Zgłoszeniowym, zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji oraz niniejszego Regulaminu.
 3. Ilość miejsc na każde szkolenie jest ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 4 Płatności

 1. Cena szkolenia stacjonarnego obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe oraz ciepły posiłek. Cena szkolenia online obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz certyfikat.
 2. Cena szkolenia nie obejmuje: kosztów dojazdu oraz ewentualnych noclegów.
 3. Organizator na prośbę Zgłaszającego może dokonać rezerwacji noclegu dla Uczestnika. Koszt rezerwacji noclegu pokrywa Zgłaszający.
 4. Wpłaty należ dokonać na Rachunek bankowy Agnieszka Kowalska Business Training: mBank S. A. Nr rachunku: 92 1140 2004 0000 3002 8085 3089.

§ 5 Rezygnacja ze szkolenia

 1. Rezygnacja ze szkolenia bez poniesienia kosztów szkolenia może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, nie później niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się do zwrotu pełnej opłaconej kwoty. Po upływie tego terminu Zamawiający zobowiązuje się pokryć połowę wartości zamówienia.
 2. Nieodwołanie zgłoszenia powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału w szkoleniu. Istnieje możliwość zmiany uczestnika na innego pracownika Firmy.
 3. Z zasad opisanych w § 5 p. 1. wyłączone są rezerwacje noclegów, których Organizator dokonuje na rzecz Zamawiającego. W tym przypadku obowiązują zasady polityki hotelu i każdy przypadek rozstrzygany jest indywidualnie.
 4. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, jest on zobowiązany zwrócić pełną wpłaconą przez Zamawiającego kwotę.

§ 6 Ochrona danych osobowych

 1. Stosownie do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Agnieszka Kowalska Business Training z siedzibą przy ul. Ks. J. Popiełuszki 38 lok. 14, 37-450 Stalowa Wola.
 2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umów, komunikacji między Uczestnikiem a Organizatorem, przekazywania informacji o działalności Organizatora oraz wypełnienia ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych.
 3. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim.
 4. Zakres przetwarzania i czas przechowywania wynika z regulacji prawnych.
 5. Każda osoba fizyczna ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczania przetwarzania, przesyłając wniosek na adres kontakt@prawo-celne.pl. Istnieje możliwość złożenia skargi do organu nadzorującego.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wprowadzone zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej www.prawo-celne.pl.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas szkolenia.
 4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za zniszczenia dokonane przez siebie na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze szkoleniem.