Intrastat

Zgłoszenie INTRASTAT to obowiązek przekazania organom celnym informacji dotyczącej obrotu towarowego z państwami członkowskimi UE dla celów ewidencji i statystyki. Dane te powinny być sporządzone w określony sposób oraz przesłane w postaci elektronicznej.

Skorzystaj z profesjonalnej i kompleksowej obsługi DEKLARACJI INTRASTAT

Osobą zobowiązaną do sporządzania i przesyłania deklaracji Intrastat jest osoba fizyczna lub osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, uczestnicząca w obrocie towarowym z państwami członkowskimi Unii w przypadku przekroczenia ustalonych w wywozie i przywozie progów statystycznych.

Progi statystyczne to wartości obrotów handlowych, po przekroczeniu których powstaje obowiązek dokonywania zgłoszeń lub zmienia się zakres danych w zgłoszeniu. Rozróżniane są dwa progi statystyczne:

  • próg podstawowy – próg statystyczny, którego przekroczenie wyznacza obowiązek sprawozdawczości w ramach INTRASTAT; osoba która przekroczyła ten próg obrotów staje się zobowiązana do dokonywania zgłoszeń, począwszy od okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przekroczenie progu,
  • próg szczegółowy – wyznaczony na znacznie wyższym poziomie niż próg podstawowy. Jego przekroczenie związane jest z koniecznością dokonywania bardziej szczegółowych zgłoszeń – wypełnia się wszystkie pola zgłoszenia dotyczące towaru.

Wysokość progów statystycznych określana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowana w programie badań statystycznych statystyki publicznej na każdy rok sprawozdawczy. Progi statystyczne ustala się osobno dla przywozu i wywozu, w związku z czym także obowiązek sprawozdawczy z nich wynikający musi być rozpatrywany niezależnie dla każdego kierunku obrotu.

Sprawozdawczości Intrastat można dokonywać poprzez wyznaczonego przedstawiciela.

W ramach pełnomocnictwa INTRASTAT oferuję:

  • Przygotowanie danych dotyczących wymiany wewnątrzwspólnotowej towarów (WNT,WDT)
  • Sporządzenie deklaracji INTRASTAT
  • Złożenie deklaracji w Izbie Administracji Skarbowej
  • Składanie wyjaśnień w IAS, korekt deklaracji
  • Pomoc w zakresie taryfikacji celnej towarów

Chcesz poznać szczegóły, napisz do mnie lub zadzwoń (+48) 514-925-140, kontakt@prawo-celne.pl lub skorzystaj z poniższego formularza kontaktowego