Pobierz Darmowy Ebook “Rozwój Kompetencji w Logistyce i HR: Budowanie Środowiska Pracy Przyszłości”

Pochodzenie towarów i klasyfikacja celna

Ustalanie prawidłowego kodu taryfy celnej oraz pochodzenia towarów to proces, który wymaga sporej wiedzy i doświadczenia. Skontaktuj się ze mną jeśli potrzebujesz pomocy przy:

  • określaniu kodów taryfy celnej,
  • korzystaniu z Przeglądarki taryfowej PUESC,
  • określeniu reguł pochodzenia w imporcie lub eksporcie towarów,
  • dokumentowaniu pochodzenia niepreferencyjnego lub preferencyjnego,
  • korzystaniu z kontyngentów taryfowych,
  • sporządzeniu wniosku o upoważnionego eksportera,
  • sporządzeniu wniosku o WIT lub WIP.

Chcesz poznać szczegóły, napisz do mnie lub zadzwoń

(+48) 514-925-140, kontakt@prawo-celne.pl

Pochodzenie towarów i klasyfikacja celna

Są to obok wartości celnej główne elementy kalkulacyjne każdego zgłoszenia celnego, ponieważ wpływają one na wysokość zastosowanej stawki celnej.

W związku z tym poprawnie określony kod taryfy celnej oraz pochodzenie towarów mają ogromne znaczenie zwłaszcza w imporcie towarów, ale również w eksporcie.

Reguły pochodzenia towarów powstały kilkadziesiąt lat temu, gdy w produkcję towarów zaangażowane były głównie pojedyncze kraje. W obecnych czasach modele biznesowe przedsiębiorstw opierają się na międzynarodowym łańcuchu dostaw. Chęć rozwoju i zwiększenia wartości przedsiębiorstwa wymusza konieczność szukania nowych, tańszych źródeł surowców oraz nowych rynków zbytu na całym świecie.

Zawieranie umów międzynarodowych należy do wyłącznych kompetencji UE. Daje to możliwość Państwom Członkowskim negocjowania lepszych warunków handlowych z krajami trzecimi. Zwierając umowy i porozumienia handlowe UW wprowadziła swojego rodzaju system preferencji. Wobec tego ważne jest aby znać zasady prawidłowego określania i dokumentowania elementów kalkulacyjnych, a także możliwości przewidziane przez przepisy prawa celnego i system preferencji Unii Europejskiej, dzięki którym możliwe będzie unikanie zakupu towarów z krajów objętych środkami pozataryfowymi, np. cłem antydumpingowym lub wyrównawczym na rzecz krajów korzystających z preferencji taryfowych, co będzie miało istotny wpływ na obniżenie należności celno-podatkowych.

Wspólna Taryfa Celna

Określa jeden wspólny dla wszystkich krajów członkowskich UE system klasyfikacji towarów przy pomocy Nomenklatury scalonej oraz jednakowych dla danego towaru stawek celnych. WTC została ustanowiona na podstawie art. 31 TFUE i jest połączeniem systemu klasyfikacji towarów oraz stawek celnych dla każdej klasy towarów, obowiązujących na całym obszarze UE. Jest to zewnętrzna taryfa celna stosowana do towarów przywożonych do UE oraz wywożonych z UE. Taryfę celną można opisać mianem aktu prawnego, który zawiera zbiorcze zestawienie towarów usystematyzowanych według ściśle określonych zasad wraz z przyporządkowanymi tym towarom kodami.

Jedną z podstawowych zasad obowiązujących w handlu międzynarodowym jest przyjęta przez Światową Organizację Handlu klauzula największego uprzywilejowania. Jest to zasada niedyskryminacji, która oznacza przyznanie przez jedno państwo innemu państwu niemniejszych uprawnień niż te, które już obowiązują w jego handlu z innymi państwami.

Celem wprowadzenia WTC jest między innymi zapewnienie przestrzegania klauzuli najwyższego uprzywilejowania na obszarze celnym Unii Europejskiej oraz umożliwienie korzystania z obowiązującej w unii celnej swobody przepływu towarów wewnątrz jednej zewnętrznej granicy celnej. Oznacza to, że każdy towar wprowadzany na unijny obszar celny, bądź z niego wyprowadzany, będzie traktowany w jednakowy sposób, niezależnie od tego, w którym państwie członkowskim jest przedstawiany organom celnym do odprawy celnej.