Upoważniony przedsiębiorca AEO

Status AEO (upoważnionego przedsiębiorcy – z ang. Authorised Economic Operator) nadawany jest przez organy celne firmom, które w zakresie swojej działalności zapewniają bezpieczeństwo łańcucha dostaw. AEO opiera się na partnerstwie między organami celnymi a przedsiębiorstwem i świadczy o tym, że firma jest wiarygodnym partnerem handlowym z punktu widzenia organów celnych oraz innych przedsiębiorców. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa międzynarodowego łańcucha dostaw i ułatwienie legalnej wymiany handlowej. Przedsiębiorcy, którego uznaje się za wiarygodnego w kontekście operacji celnych przysługuje prawo do korzystania z przywilejów na obszarze UE.

Przywileje jakie uzyskuje firma posiadająca status AEO to, między innymi:

 • mniejsza liczba kontroli dokumentów i kontroli fizycznych,
 • kontrola poza kolejnością,
 • szybszy i łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych, dających firmie realne oszczędności finansowe,
 • obniżenie kwoty referencyjnej zabezpieczenia generalnego,
 • bezgotówkowe rozliczanie podatku VAT od importu w deklaracji VAT.

Uproszczenia celne to rozwiązania, które unijny kodeks celny proponuje przedsiębiorcom by ułatwić obrót towarowy w handlu zagranicznym. Skracają one czas odprawy, zmniejszają liczbę dokumentów, formalności i kontroli celnych, wpływają na obniżenie kosztów związanych z importem i eksportem towarów.


Pozwolenia wydawane przez organy celne na wniosek przedsiębiorcy dotyczą:

 • AEO – upoważnionego przedsiębiorcy – przyznawany przedsiębiorstwom, które zapewniają bezpieczeństwo łańcucha dostaw z punktu widzenia operacji celnych. Status AEO to przywileje, takie jak mniejsza liczba kontroli dokumentów i kontroli fizycznych, łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych, lub obniżenie kwoty zabezpieczenia generalnego nawet do 0%.
 • upoważnionego nadawcy i odbiorcy w tranzycie unijnym – zgłoszenie celne towaru odbywa się z miejsca uznanego na terenie firmy. Nie ma konieczności przedstawiania towaru w urzędzie celnym, dzięki czemu czas odprawy celnej jest krótszy, a liczba formalności mniejsza. 
 • upoważnionego nadawcy i odbiorcy w tranzycie unijnym – zgłoszenie celne towaru odbywa się z miejsca uznanego na terenie firmy. Nie ma konieczności przedstawiania towaru w urzędzie celnym, dzięki czemu czas odprawy celnej jest krótszy, a liczba formalności mniejsza. 
 • uproszczonej procedury celnej (Wpis do rejestru zgłaszającego) – zgłoszenie towaru do odprawy celnej importowej odbywa się w formie skróconej z miejsca uznanego na terenie firmy, co przyspiesza zwolnienie towaru, obniża koszty dostawy i liczbę kontroli celnych, a także przesuwa czas spłaty należności celnych. 
 • upoważnionego eksportera (deklaracja eksportera na fakturze) – upoważnia do potwierdzania preferencyjnego pochodzenia produktów firmy w formie deklaracji na fakturze eksportowej dzięki czemu odbiorca towaru będzie zwolniony z cła w imporcie.
 • miejsca uznanego do odpraw celnych na terenie firmy – miejsce uznane służy do przedstawiania towarów do odprawy celnej w miejscu innym niż siedziby urzędów celnych. Pozwala skrócić czas odprawy. Miejsca uznane wymagają pozwolenia na zabezpieczenie generalne.
 • zabezpieczenia generalnego do procedury celnej – daje gwarancję, że należności celne zostaną zapłacone. Termin spłaty należności celnych od towarów objętych procedurą dopuszczenia do obrotu wynosi do 10 dni od daty odprawy celnej.
 • uproszczonej procedury VAT (33a) – pozwala na bezgotówkowe rozliczenie podatku VAT od importu w deklaracji VAT składanej 25 dnia następnego miesiąca.
 • procedur specjalnych:
  • odprawa czasowa – obejmuje się nią towary czasowo przywożone na obszar celny UE bez zmiany statusu celnego, ponieważ nie zostaną one poddane żadnym zmianom. Towary objęte odprawą czasową mogą być całkowicie lub częściowo zwolnione z cła.
  • tranzyt – pozwala na przemieszczanie towarów nieunijnych po obszarze celnym UE. Towary objęte tranzytem nie podlegają należnościom celnym przywozowym oraz środkom polityki handlowej.
  • uszlachetnianie czynne – pozwala na przetwarzanie towarów nieunijnych na obszarze celnym UE, bez konieczności uiszczania należności celnych przywozowych, pod warunkiem wyprowadzenia poza obszar celny UE produktów uzyskanych w wyniku przetwarzania.
  • uszlachetnianie bierne – pozwala na przetwarzanie towarów unijnych poza obszarem celnym UE bez zmiany statusu celnego towarów. Należności celne przywozowe naliczane są od wartości usługi przetworzenia wykonanej na towarach.
  • składowanie celne – pozwala na składowanie towarów nieunijnych na obszarze celnym UE. Towary te nie podlegają należnościom celnym przywozowym oraz środkom polityki handlowej.

 

Weź udział w szkoleniu i dowiedz się więcej na temat uproszczeń celnych. Sprawdź, które z nich możesz wprowadzić w swojej firmie, by zyskać czas i oszczędności